Hartmark

Vurdering av kandidater

I tilfeller hvor full prosess ikke er formålstjenlig bistår vi med sluttvurderinger av kandidater våre oppdragsgivere har fremskaffet selv, eller som en objektiv part som kan gi faglige begrunnede vurderinger ved interne ansettelsesprosesser. Kvalitetssikringen bygger på kjennskap til hvilke kriterier som ligger til grunn for utvelgelsen.